Tytuły

ZAMKI W POLSCE

Forum miłośników zamków (zał. 2006)Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 2006-06-19 09:20 
Offline
Ojciec Dyrektor
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2006-02-02 15:32
Posty: 6942
Lokalizacja: Warszawa
Titel Kuncevièius, Albinas: Die Kacheln aus dem Palast der Großfürsten in Vilnius.
Erschienen In: Archäologische Schätze aus Litauen. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung; Kultur- und Stadthistorisches Museum Duisburg, 11 September 1992 bis 10. Januar 1993; Museum der Stadt Regensburg, 7. März bis 16. Mai 1993 / Hrsg. v. Erwin Kiel. Duisburg 1992, 71-134, 148 Abb.
geogr. Schlagwort Vilnius
Sachschlagwort Burgen ; Kacheln und Fliesen ; Archäologie (Untersuchungen)

Titel Flodrová, Milena: Hrad Veveøí vypráví...
Erschienen Brno 2002. 121 s., fot.
Zeitschlagwort 1100-2002
Sachschlagwort Burgen

Titel Brych, Vladimír / Rendek, Jan: Hrady a zámky Libereckého kraje.
Erschienen Liberec 2002. 142 s., fot.
Sachschlagwort Burgen ; Schlösser und Paläste

Titel Musil, Franti¹ek: K vývoji ¹lechtických sídel na území okresu Prostìjov. [Èást] 2.
Erschienen V: Støední Morava. Kulturnìhistorická revue 8. 14 (2002), 24-43, Rés. nìm. 41-43.: Zur Entwicklung der Adelssitze im Kreise Prossnitz.
geogr. Schlagwort Prostìjov, okres
Sachschlagwort Burgen ; Grundherrschaft

Titel Heber, Franti¹ek Alexander: Èeské hrady, zámky a tvrze. Díl 1. Západní Èechy.
Erschienen Praha 2002. 48, 532, 23 s., il.
Sachschlagwort Burgen ; Schlösser und Paläste ; Festungen ; Topographie, historische

Titel Heber, Franti¹ek Alexander: Hrady, pevnosti a hradní zámky.
Erschienen Praha-Doma¾lice 2002. 800 s.
Sachschlagwort Burgen ; Schlösser und Paläste ; Topographie, historische

Titel Razím, Vladislav: K otázkám stavebního vývoje a pùvodu hradu Týøova. Poznámky k metodice výzkumu hradù v bývalém královském hvozdu.
Erschienen V: Archeologické rozhledy 54. 3 (2002), 625-680, Rés. nìm. 676-680.: Zu den Fragen der Bauentwicklung und des Ursprungs der Burg Týøov. Anmerkungen zur Methodik der Burgenforschung im einstigen königlichen Forst.
Sachschlagwort Burgen ; Archäologie (Mittelalter)

Titel Durdík, Tomá¹: Ilustrovaná encyklopedie èeských hradù. Dodatky.
Erschienen Praha 2002. 139 s., fot.
Sachschlagwort Burgen ; Enzyklopädien

Titel Durdík, Tomá¹ / Su¹ický, Viktor: Zøíceniny hradù, tvrzí a zámkù. Ji¾ní Èechy.
Erschienen Praha 2002. 181 s., il., fot., angl. res. 153-181.: Ruins of Castles, Fortresses and Strong-Holds. South Bohemia.
Sachschlagwort Burgen ; Festungen ; Schlösser und Paläste

Titel Mìøínský, Zdenìk / Zumpfe, Eva: Rok¹tejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren). Ergebnisse der archäologischen Forschungen aus den Jahren 1981-2001.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 9-19, Rés. èes. 16-19.: Rok¹tejn, støedovìký hrad u Panské Lhoty (mìsto Brtnice, Morava). Výsledky archeologických výzkumù v letech 1981-2001.
Zeitschlagwort 1289-1500.
Sachschlagwort Burgen ; Archäologie (Untersuchungen)

Titel Kouøil, Pavel / Wihoda, Martin: Èeská kastelologie na rozcestí?
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 21-35, angl. res. 34-35.: Czech Casteology at the Crossroads.
geogr. Schlagwort Severní Morava ; Śląsk
Zeitschlagwort 1295-1319
Sachschlagwort Burgen ; Historiographie (allgemein) ; Burgen ; Wehrbauten

Titel Gabriel, Franti¹ek: Formy opevnìní na hradech pískovcového podlo¾í.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 51-59, nìm. res. 58-59.: Befestigungsformen der Burgen auf dem Sandsteinuntergrund.
Sachschlagwort Burgen ; Wehrbauten

Titel Frolík, Jan / Sigl, Jiøí: K poèátkùm hradu Ko¹umberka na Chrudimsku.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 61-77, nìm. res. 76-77.: Zu den Anfängen der Burg Ko¹umberk (Bez. Chrudim).
Zeitschlagwort 1100-1417
Sachschlagwort Burgen ; Wehrbauten

Titel Durdík, Tomá¹ / Ka¹par, Vojtìch: Ke stavební podobì a vývoji hradu v Øíèanech.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 79-89, nìm. res. 88-89.: Die Bauform und Entwicklung der Burg in Øíèany.
geogr. Schlagwort Øíèany (okres Praha-východ)
Zeitschlagwort 1250-1544
Sachschlagwort Burgen

Titel Grabolle, Roman / Hrubý, Petr / Militký, Jiøí: Orlík nad Vltavou ve 13. - 14. století ve svìtle archeologického výzkumu.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 91-118, nìm. res. 115-118.: Orlík nad Vltavou (Worlik an der Moldau) im 13. und 14. Jahrhundert im Licht der archäologischen Forschung.
Zeitschlagwort 1200-1400
Sachschlagwort Burgen ; Archäologie (Untersuchungen)

Titel Cejpová, Miroslava: Podkovovitá ba¹ta státního hradu Litice.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 119-123, nìm. res. 123.: Das hufeisenförmige Bollwerk in der staatlichen Burg Litice.
Zeitschlagwort 1468
Sachschlagwort Wehrbauten ; Burgen

Titel Varhaník, Jiøí: Obrana støedovìkého hradu palnými zbranìmi.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 125-138, nìm. res. 137-138.: Die Verteidigung der mittelalterlichen Burg mit den Feuerwaffen.
Sachschlagwort Burgen

Titel Plaèek, Miroslav: Externí fortifikace moravských hradù.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 139-154, nìm. res. 153-154.: Die externe Fortifikation der mährischen Burgen.
geogr. Schlagwort Morava
Zeitschlagwort 1380-1560
Sachschlagwort Burgen ; Wehrbauten

Titel Jani¹, Dalibor / Kohoutek, Jiøí: Hrady a jejich úloha ve struktuøe osídlení horního Pobeèví.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 179-195, nìm. res. 195.: Die Burgen und ihre Aufgabe in der Struktur der Besiedlung auf dem oberen Beèva-Gebiet.
Sachschlagwort Burgen

Titel Procházka, Rudolf / Kováèik, Peter / Zùbek, Antonín: Nové poznatky k vývoji opevnìní olomouckého hradu v raném a vrcholném støedovìku.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 197-213, nìm. res. 210-213.: Neue Erkenntnisse zur Entwicklung der Befestigung der Olmützer Burg im Früh- und Hochmittelalter.
Sachschlagwort Burgen ; Wehrbauten ; Archäologie (Untersuchungen)

Titel Tymonová, Markéta: Støedovìký hrad Tepenec u Jívové a jeho fortifikaèní systém.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 215-228, nìm. res. 228.: Die mittelalterliche Burg Tepenec bei Jívová und ihre Fortifikationssytem.
Sachschlagwort Burgen ; Wehrbauten

Titel ©tefanovièová, Tatiana: K vývoju stredovekých hradov do konca 13. storoèia na Slovensku.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 229-237, nìm. res. 237.: Zur Entwicklung der mittelalterlichen Burgen bis Ende des 13. Jahrhunderts in der Slowakei.
Zeitschlagwort 1200-1300
Sachschlagwort Burgen

Titel Bóna, Martin / Lukaèka, Ján: Úloha hradov horného Ponitria a Po¾itavia pri obrane a osídlení územia do konca 14. stor.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 239-268, nìm. res. 266-268.: Aufgabe der Burgen in der Gegend am Oberlauf der Flüsse Nitra und ®itava bei der Verteidigung und bei der Besiedlung dieses Gebiets bis Ende des 14. Jhs.
Zeitschlagwort 900-1400
Sachschlagwort Burgen

Titel Labuda, Jozef: Hrady ©tiavnických vrchov - ich funkcia a vzájomné interakcie.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 269-278, nìm. res. 277-278.: Die Burgen im Gebirge ©tiavnické vrchy - ihre Funktion und ihre gegenseitige Wirkung.
Sachschlagwort Burgen

Titel Smoláková, Mária: Stredoveké nástenné malby Zvolenského hradu.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 289-306, nìm. res. 305-306.: Mittelalterliche Wandgemälde in der Burg von Zvolen.
Sachschlagwort Wandmalerei ; Burgen

Titel Dole¾el, Jiøí: Nová zji¹tìní k problematice mìstského hradu v Ivanèicích v Brna.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 327-354, nìm. res. 353-354.: Neue Feststellungen zur Problematik der Burg in der Stadt Ivanèice (Eibenschitz).
Sachschlagwort Burgen

Titel Fillová, ¥ubica / Mácelová, Marta / ©imkovic, Michal: Opevnenie mestského hradu v Banskej Bystrici v 15. a na zaèiatku 16. storoèia.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 355-370, nìm. res. 369-370.: Befestigung der Stadtburg in Banská Bystrica im 15. und am Anfang des 16. Jhs.
Zeitschlagwort 1400-1525
Sachschlagwort Burgen ; Wehrbauten

Titel Jordánková, Hana / Loskotová, Irena: ©pilberská kachlová kamna a jejich stavebníci.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 555-587, nìm. res. 586-587.: ©pilberker Kachelöfen und ihre Besteller.
Zeitschlagwort 1314-1559
Sachschlagwort Burgen

Titel U¹iak, Peter: Kachlice z barbakanu Mestského hradu v Banskej Bystrici.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 621-639, nìm. res. 638-639.: Die Kacheln aus der Barbakane der Stadtburg in Banská Bystrica.
Zeitschlagwort 1450-1800
Sachschlagwort Burgen ; Ikonographie

Titel Ori¹ko, ©tefan: Príspevok k problematike kamenárskej výzdoby profánnych stavieb v neskororománském období na Slovensku.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 641-648, nìm. res. 648.: Beitrag zur Problematik der Steinmetzauschmückung von Profanbauten in der spätromanischen Zeit in der Slowakei.
Sachschlagwort Burgen

Titel Hunka, Ján: Historický význam nálezov mincí zo slovenských hradov.
Erschienen V: Archaeologia historica 27 (2002), 669-676, nìm. res. 675-676.: Die historische Bedeutung der Münzen aus den slowakischen Burgen.
Zeitschlagwort 1000-1467
Sachschlagwort Burgen

Titel Novák, Ale¹: Nálezy z hradu Falkenburk.
Erschienen V: Bezdìz 11 (2002), 285-290.
Sachschlagwort Burgen

Titel Úlovec, Jiøí: Hrady, zámky a tvrze na Ústecku [Burgen, Schlößer und Festungen um Aussig].
Erschienen Ústí nad Labem 2002. 249 s., obr., fot., mp. (Ústecká vlastivìda. ).
geogr. Schlagwort Ústí nad Labem
Sachschlagwort Burgen ; Schlösser und Paläste ; Festungen ; Topographie, historische

Titel Bartoò, Jiøí: K úloze hradu Skály nad Fry¹ávkou.
Erschienen V: Èeské památky 2/2002, 1-4.
Sachschlagwort Burgen

Titel Wettengl, Libor: Hrad Køikava.
Erschienen V: Èeské památky 2/2002, 4-6.
Sachschlagwort Burgen

Titel Anderle, Jan / Kyncl, Josef: Vývoj horního hradu v Beèovì nad Teplou.
Erschienen V: Prùzkumy památek 9. 2 (2002), 75-108, nìm. res. 107-108.: Die Burg in Beèov nad Teplou.
Sachschlagwort Burgen

Titel Bláha, Jiøí / Procházková, Marta: Poznatky z prùzkumu krovù hradního paláce na Pern¹tejnì.
Erschienen V: Prùzkumy památek 9. 2 (2002), 128-138, nìm. res. 137-138.: Erkenntnisse aus der Untersuchung der Dachstühle über dem Palas der Burg Pern¹tejn.
Sachschlagwort Burgen

Titel Úlovec, Jiøí: Kamýk na Vltavou. Pøehled historie hradu a jeho dr¾itelù.
Erschienen V: Podbrdsko 9 (2002), 21-34.
Sachschlagwort Burgen

Titel ©olle, Milo¹: Pliznensis provincia. (Pøíspìvek k otázce zalo¾ení mìsta Plznì).
Erschienen V: SbZpèM-Plzeò (Historie) 16 (2002), 164-166, nìm. res. 166.: Pliznensis Provincia. (Ein Beitrag zur Frage der Gründung der Stadt Pilsen).
Zeitschlagwort 950-1250
Sachschlagwort Stadtgründungen ; Archäologie (Untersuchungen) ; Burgwälle ; Burgen ; Kirchen, Gebäude

Titel Brych, Vladimír / Pøenosilová, Vìra: Èeské hrady a tvrze ve starých vyobrazeních.
Erschienen Praha 2002. 157 s.
Sachschlagwort Burgen ; Festungen ; Graphik

http://www.herder-institut.de


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 124 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Translated by phpBB3.PL